Ledarskap- och teamutveckling

Se prispaket längre ner

Träningsprogrammet Personligt Ledarskap är för ambitiösa och drivna chefer och specialister som vill utvecklas vidare. Ett skräddarsytt program för dig utifrån ditt behov samt er verksamhet som sträcker sig över en längre period på 6-9 månader. Du sätter mål för verksamheten, din personliga utveckling samt för balansen i livet.

Du sätter mål och tränar på det som du vill bli bättre på i din vardag på jobbet och fritiden. Får nya insikter med de verktyg som vi tillhandahåller dig med och som du omsätter i nya beteenden och attityder för att målinriktat utvecklas till en trygg, motiverande och personlig ledare som får med dig teamet mot era visioner och mål.

Verktygen finns tillhanda i ett kompendium och täcker in olika områden inom ledarskap och du använder din lärstil som passar dig bäst. Det innebär att du kan läsa, skriva och reflektera på insikterna du får till dig av materialet med tillgång till utvärderingsverktyg samt handlingsplaner. Du får tillgång till en egen coach/ledarutvecklare som stöttar och coachar dig till framgång!

Så här går det till:

Jag kommer till dig på företaget och coachar dig under en session på 60 min var 3:dje eller 4:de vecka. Du bestämmer själv vilken dag och tid som passar bäst för dig. Det planerar vi vid start av programmet. Mycket effektivt!

Det här programmet genomförs individuellt eller i grupp. Vid grupp-coaching kan vi t ex lägga upp det så att vi träffas några timmar på förmiddagen i grupp och sen på eftermiddagen genomför vi de individuella coaching sessionerna.

När vill du starta?

Ring idag, 070-421 80 50 så bokar vi ett första möte.

Jag tränar dig till framgång!

Vi skräddarsyr en teamledarutbildning eller föreläsning utifrån gruppens behov och förutsättningar.

Det kan t ex handla om:

 • teamledarskap
 • grupputveckling
 • kommunikation
 • problemlösning
 • olika ledarstilar
 • konflikthantering
 • hälsa och stress
 • förbättringar

Utbildningen genomförs under 8 tillfällen á 3 timmar en gång i månaden. Max 12 pers/grupp. Föreläsning skräddarsys efter ert behov. Ring för offert.

Välkommen att kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att träffa dig och din personal!

Organisationsutveckling kan handla om:

 • verksamhetsplan
 • företagskultur
 • struktur i organisationen
 • teamutveckling
 • att leda i förändring
 • ledarskap
 • medarbetarskap
 • konflikthantering
 • arbetsväxling

Jag hjälper dig genom min långa och breda erfarenhet samt kraftfulla verktyg när ni vill gå från nuläge till önskat läge.

Kontakta oss för mer information och vi bokar ett möte för att sätta fokus på att lösa just ert problem.

Vi ser fram emot att träffa dig och ditt bolag!

Ring 070-421 80 50

Att förbättra arbetsmiljön och utveckla friska arbetsplatser är i särklass det mest effektiva verktyget för att nå framgång. Starka och framgångsrika företag arbetar kontinuerligt med att stärka arbetsglädjen och medarbetarskapet.

Jag ger er verktyg för att utveckla och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt team!

Ni koncentrerar er på den kärnverksamhet som är den affärsidé ni har valt och jag utvecklar och förädlar er viktigaste resurs – individen!

 • Kartläggning av arbetsmiljön
 • Handlingsplan
 • Förslag till aktiviteter

Alla anställda har rätt till en god och hållbar arbetsmiljö, och arbetsmiljöarbete är som bekant en ständigt pågående utvecklingsprocess som kombinerar en mångfald  av aspekter på arbetsplatsen; fysiska, psykiska och sociala.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Ring 070-421 80 50 

 

 

 

Teamutveckling

Det kan vara en ny grupp som skall börja arbeta tillsammans eller att nya individer tillsatts i teamet eller att någon/några har lämnat.

Vi startar med att göra en JobMatch Talent analys på alla teamdeltagare. Analysen visar på era styrkor och utvecklingsmöjligheter som individer och grupp som vi kopplar ihop med teamet. Analysen tar fram era personliga egenskaper, handlingskraft samt ledaregenskaper.

Ett första steg är att gå igenom analysen individuellt. Nästa steg är att titta på vilka styrkor ni har i teamet och hur ni bäst tar tillvara på dessa.

Avslutningvis tar vi fram en handlingsplan för teamet.

Det blir ett strukturerat arbetssätt, där ni blir trygga med varandra samt kan använda er av varandras styrkor för att gemensamt gå mot de mål ni satt upp.

Analysen kommer även att ge er svar på om och vilken personlighet ni behöver anställa om det finns något gap i teamet.

Effektivt och handlingskraftigt!

Kontakta mig för offert!

Teamsamarbete

Syftet är att erbjuda en handlingskraftig workshop i teamsamarbete med både teori och aktiv praktisk träning i vardagen för att skapa ett motiverande och ömsesidigt teamsamarbete som har fokus på hur ni bäst skapar värde till kunder, både interna och externa.

Målet är att få konkreta verktyg och insikter i mitt personliga ansvar så att jag agerar flexibelt, serviceinriktat och målfokuserat. Samt hur vi bäst tar till vara på våra styrkor så att vi jobbar bra tillsammans och blir ett effektivt team.

Individuella samtal varvas med workshop i grupp som skräddarsys utifrån era behov under 2-3 tillfällen.

Ring 070-421 80 50 så pratar vi om hur ni vill lägga upp en workshop.

Konflikthantering

Irritation, missnöje och konflikter blir lätt till grus och gnissel i maskineriet. Konsekvenserna ser vi i form av sämre prestationer, högre personalomsättning, ökad mental ohälsa och fler sjukskrivningar.

Medarbetare och chefer skapar ofta stress i varandra helt i onödan. Vår utbildning lär dig enkla och konkreta metoder för att motverka själva grogrunden till konflikter – och därigenom uppnå en kreativ arbetsplatskultur fylld av arbetsglädje och harmoni.

För många människor står ordet ”konflikt” för något stort, dramatiskt och extraordinärt. De flesta som arbetar professionellt med konflikter vill i stället betrakta dem som ett naturligt, ofrånkomligt och inte nödvändigtvis negativt inslag i mänsklig samvaro. Det finns fördelar med att se konflikter som något som på ett självklart sätt tillhör vardagen och som vi därför behöver kunna hantera på tillfredställande sätt. Men en definition av ”konflikt” kan rymma hela skalan från de mer eller mindre triviala till de dramatiska och livsavgörande konflikterna. Definitionen pekar på de krafter som sätts igång i konflikt-situationer, de krafter vi behöver kunna hantera konstruktivt. Den har fyra led och lyder så här:

En konflikt uppstår

 • när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och
 • upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.
 • när blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration…
 • som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten

Detta synsätt på konflikter ser den frustration som väcks av att viktiga önskemål blockeras av någon annan som den energi som driver konflikten vidare. Det är obehagligt att vara frustrerad, vilket innebär att frustrationen kan betraktas som ett inre handlingstryck: så länge vi är frustrerade drivs vi att göra något för att komma ur frustrationen. Om vi inte är beredda att släppa taget om våra önskemål, så är enda alternativet att försöka få den andra parten att sluta blockera oss.

Om blockeringen kvarstår över tid och om önskemålen upplevs som så viktiga att man inte är beredd att släppa taget om dem, då fylls ständigt frustrationen på. Man provar olika sätt att få motparten att sluta blockera önskemålen. I takt med att man gör erfarenheten att vissa sätt att hantera konflikten inte fungerar så förbrukar man det ena efter det andra av de redskap man har i sin repertoar. Detta leder ofta till att konflikten eskalerar, d.v.s. en eller flera konfliktparter tappar hoppet om att frågan ska kunna lösas genom samtal och börjar i stället med olika medel sätta tryck på motparten. Förklaringen till att parterna börjar bete sig mer antagonistiskt i konflikter är alltså, enligt detta synsätt, just frustrationen över att de sätt man hittills prövat inte har fungerat.

Konfliktdefinitionen ovan innebär också att det inte räcker med att man har olika åsikter eller tycker illa om varandra för att vi ska kalla det en konflikt. Minst en av parterna måste på något sätt agera för att försöka uppfylla sina blockerade önskningar. Vi kan alltså tala om en konflikt även om en av parterna förnekar att det finns ett problem. Det räcker med att en av de inblandade agerar utifrån upplevelsen att egna önskningar blockeras av någon annan.

Källa Thomas Jordan, docent på Göteborgs Universitet

 Ring 070-421 80 50 så pratar vi om hur ni vill arbeta med att förebygga konflikter och skapa bra arbetskulturer.

Mål – Målbilder

Gruppövning som är utmärkt vid en kick-off eller workshop för att öka gemenskapen eller för att förbättra medvetenheten kring företagets mål och göra dem visuella i form av bilder.

Steg 1 – Vi går gemensamt igenom företagets övergripande mål, både hårda och mjuka. Arbetar igenom dem så att de blir tydliga.

Steg 2 – Vi tar fram bilder på de mål som är aktuella och beslutar tillsammans vilka bilder som visualiserar målen bäst.

Klipper och klistrar upp målbilderna på ett collage. Tar fram affirmationer som hjälper oss att gå mot målen och ha kul på resan mot målen. Skapande aktivitetet som inspirerar och ger motivation att nå målen och som dessutom både omedvetet och medvetet sätter igång en rörelse mot målen.

En inspirerande och kul övning som är omtyckt då man får skapa tillsammans. Ger plats för skratt och småprat.

Ring så bokar vi tid för mer information!

070-421 80 50

Utvecklingssamtal

Syftet med utvecklingssamtal med personal är att ta fram behovet av aktiviteter som stöd för ledning för att gå mot önskat läge.

Ni får en konkret rapport på vilka aktiviteter som behöver göras för att ni skall få en effektiv, resultatinriktad organisation.

Välkommen att kontakta oss för mer information och offert.

Ring 070-421 80 50

Håller du på att bli galen, eller? Du förklara, informerar, upprepar, ändå tycks det du säger missförstås, eller också får du höra att: Det där har du aldrig sagt.

Lugn. Detta är fenomen som alla teamledare, arbetsledare, chefer, osv då och då upplever. Du är inte galen, men kanske har du ännu inte riktigt fått kläm på den svåraste konsten att kommunicera.

Ledarskap handlar i mångt och mycket om just kommunikation. Och nyckeln till all kommunikation är att lyssna. Paradoxalt nog är det så att man faktiskt påverkar människor mer genom att lyssna än genom att tala.

Utbildningens innehåll

 • de fyra öronen
 • se människan
 • Joharis fönster
 • nå fram med ditt budskap
 • coachande förhållningssätt
 • kroppsspråk
 • feedback + feed forward

Välkommen att kontakta mig för mer information och hur vi kan skräddarsy en kurs för just er. 

”Det är ofta inte det som sägs som är grunden till problem, utan det som inte sägs.”

JobMatch Talent test

Att upptäcka och coacha begåvade och motiverade personer är viktigare än någonsin. JobMatch Talent gör det möjligt att på ett tidigt stadium göra tillförlitliga bedömningar av medarbetares utvecklingspotentialer på flera olika nivåer inom organisationen. Dessutom ger JobMatch Talent förslag till handlingsprogram för att påskynda personens vidareutveckling.

 • Identifiera medarbetare med stor framgångspotential
 • Förutsäga personliga resurser på flera nivåer och inom flera områden
 • Ta fram handlingsprogram för snabbare personlig utveckling
 • Öka förutsättningarna att få behålla medarbetare med stor potential
 • Lägga grunden till en ”framtidsbank” av de potentiellt mest intressanta personerna för kommande utmaningar

Ring för mer information, 070-421 80 50

Värderingar är de grundpelare som avgör vilka val och beslut ni skall ta för att följa den strategi ni lagt upp för att nå visionen.

Ett företag behöver sammansatta spelregler, normer och synsätt för att hantera alla de frågeställningar och utmaningar man möter i vardagen. Vad exakt är det som gör ett agerande eller ett val rätt i era ögon? Vad är det som gör att det inte bara blir fina ord på en tavla eller en bokhylleprodukt, utan ett verktyg som ni använder varje dag?

Utan värdegrund – inga starka, stabila rötter som håller kvar företaget när det kommer kriser eller när stormar drar förbi.

Värderingar är de ramar som behövs för att våga ta beslut och driva verksamheten framåt mot visionen. Vilka värderingar finns i ditt bolag? Vad driver utvecklingen framåt hos er?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan skräddarsy en lösning för dig och ditt bolag. Ring oss idag!

På vissa företag räcker det med att gå in genom entrén så känner du det. Det är bara så rätt! 

Det kan vara svårt att sätta fingret på vad det är som gör att man trivs. Men man känner det. Det är välkomnande, härligt och skapar engagemang. 

Bra företagskultur handlar om samspel och samsyn mellan medarbetare, ledning och ägare. En tydlig kultur ger en effektiv organisation i balans som växer långsiktigt och har ett hållbart pespektiv. En organisation där man tagit ut en riktning, där alla vet vart man ska och där man verkligen vill vara med.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur man får det att fungera i vardagen. Vi skräddarsyr en lösning för dig och ditt bolag. Kontakta oss idag!

Ingen vill förändra sig, ingen tycker om förändringar. Därför kallar jag det för en utvecklingsresa som startar mot ett nytt mål.

Utveckling låter både positivt och något spännande. Hur den här utvecklingsresan hanteras är viktigt för hur människor mår och reagerar. En förutsättning är att ha kunskap om möjliga reaktioner och att kunna hantera svåra samtal.

Den här utbildningen riktar sig till dig som är i en ledande roll på företaget. Den förbereder dig på att hantera olika situationer och reaktioner som du kan möta på utvecklingsresan. Du får verktyg som du kan använda dig av i din vardag.

 • ledning av utveckling/förändring
 • att förbereda människor för utveckling/förändring
 • komfortzon
 • reaktioner
 • verktyg
 • svåra samtal
 • din roll

Utbildningen lämpar sig främst för chefer och HR personal och omfattar 2-3 timmar.

Välkommen att kontakta oss!

Paket